Fynden i Grönån

Träföremål, tillverkningsrester och båtrännor – ett omfattande
och variationsrikt trämaterial från romersk järnålder till vendeltid.
Fynden är unika och bland de äldsta som påträffats.